Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářdalší podmínky


Domov mládeže:

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům od 1. 9. do 30.6.

2. Způsob zajištění praní, výměny a skladování prádla:
Čisté prádlo (povlečení) skladujeme ve skladě čistého prádla, použité a infekční prádlo skladujeme v co nejkratší době v samostatných větratelných skladech. Praní použitého prádla zajišťuje firma: „Sběrna prádla, chemické čistění, mandlování Radka Hořčíková, Rohelova 2596, 276 01 Mělník“. Jelikož organizace domova mládeže spočívá u 2. a 3. ročníků ve střídání ubytovaných na ložnicích po týdnech, dochází k výměně povlečení 1 x týdně, u dívek 1. ročníků, které jsou ubytovány po celý měsíc, dochází k výměně 1 x za dva týdny.
Ložní prádlo se nesmí třídit v místě použití. Před uložením do obalů se prádlo neroztřepává. Obaly na prádlo se po každém použití perou event. dezinfikují. Skladování použitého prádla a jeho doprava je přísně oddělena od ostatního provozu. Čisté prádlo se skladuje v čistých, pravidelně dezinfikovaných policích. Čisté prádlo je chráněno při přepravě před druhotným znečištěním.
Praní záclon zajišťují uklízečky ve školní prádelně. Suší se v sušárně v suterénu školy. Veškeré sklady jsou větratelné a stavebně oddělené. 
Pro pohotovostní praní je k dispozici pračka v prací místnosti a sušárna v suterénu školy.

3. Dojíždění žáků:
maximální vzdálenost: do 100 km.příjezdy na domov mládeže – v neděli od 18.00 hod. do 21.30 hod., výjimečně povolené příjezdy v pondělí do 7.00 hod. na domov mládeže nebo do školy do 8.00 hod. /podmínkou je ohlášení se na DM a objednání stravy.

4. druh dopravy: kombinovaně – autobus, vlak,
časový údaj: max. 2 hod.

5. Režim dne:
6.00 – 6.15 budíček
6.00 – 6.45 ranní hygiena,příprava do školy, úklid ložnic, větrání
7.00 - 7.30 výdej snídaní a svačin ve školní jídelně

do 7,45 hlášení nemocných u vychovatelky ve službě
            ( měření teploty, zápis do sešitu, omluvení ve škole)
7,30 – 7,45 odjezd nebo odchod na vyučování do objektu Spojovací

                Po skončení vyučování nebo odborného výcviku:
                  o s o b n í v o l n o : 1. ročníky: Pondělí a úterý do 18,25
                                                                Čtvrtek: do 18,25
                                                2. a 3. ročníky: do 18,25

16.30 – 16.50 výdej večeře ve školní jídelně
                    ( středa: výdej studené večeře odpoledne na vychovatelně )
18,30 skupinové schůzky, prezence v DM po návratu z večeře
19,00 – 20,00 s t u d i u m , příprava na vyučování ( klid na patrech !)
20,00 – 21,15 internátní volno, příprava na večerku 
                   ( možnost prodloužení studia,sledování TV,internet, zájmová činnost)
21,15 – 21,30 příprava na večerku (služba provádí úklid společných prostor )

21,30 v e č e r k a (klid na ložnicích, zhasnutá světla )

STŘEDA : prodloužené vycházky : 1. ročníky: do 19,00 hodin
                                                  2. ročníky: do 20,00 hodin 
                                                  3. ročníky : do 21,00 hodin 

ČTVRTEK : g e n e r á l n í ú k l i d l o ž n i c : průběžně do 16,00 všechny ročníky

PÁTEK : odjezd domů dle školního rozvrhu 
( provoz DM končí v 8,00 )
NEDĚLE : příjezdy do DM od 18,00 - 21, 30 hodin

6. Příchody na domov mládeže – ubytované žákyně přijíždějí na DM v neděli mezi 18.00-21,30 hod. 6. Během týdně žáci přicházejí do DM po vyučování, nejdříve od 13.35. K přezouvání používají šatnu v suterénu školy, klíče od skříněk dostávají na začátku školního roku proti vratné záloze 
50,-- Kč, oděv odkládají na pokojích. Botní skříňky si po přezutí uzamykají. Klíče od pokojů a dalšího zařízení mají vychovatelky DM. Po příchodu na DM klíče od pokojů a skříní ubytovaní žáci dostanou u vychovatelky. V případě pohybu ubytovaných během vyučování, kdy není přítomna vychovatelka, klíče od pokojů vydává vedoucí provozního oddělení.
7. Odjezd domů z domova mládeže – podle rozvrhu hodin : provoz DM končí v pátek v 8.00 hod.

Stravování:

1. Způsob zajištění oběda: zajištění obědů pro žáky a zaměstnance objektu Spojovací 632 je u smluvní organizace JPS Gastro v areálu a.s. Spolana Neratovice. Na obědy žáci i zaměstnanci přecházejí přes branku školy, která bude otevřena v době od 11,15 do 13,05 hod., v pátek do 13.30 hod. vrátnou školy a veřejným prostranstvím vstupují do prostoru stravovacího zařízení.
2. V případě potřeby pověřený zaměstnanec koná dozor u branky po určenou dobu. Z důvodu stravování žák musí vlastnit čipovou kartu. Tato karta stojí zálohově 250,-- Kč a je platná pro žáky na školní rok a pro zaměstnance na dobu pracovního poměru.
V objektu Školní 664 je oběd zajištěn ve školní jídelně, která je součástí budovy.

2. Zajištění stravování během teoretického vyučování: hlavní stravování - viz bod 1,
výdej oběda v polední přestávce od 12:35 hodin do 13:05 hodin. – GASTRO, odborný výcvik – 11,15 – 11,45 hod. – GASTRO, výdej oběda ve školní jídelně od 11,35 do 12,05 hod. - SOŠ, 11,50 – 12,15 hod. – kadeřnice.
Doplňkové stravování je možné o přestávkách: Spojovací - je možné v průběhu dne ve školním bufetu /pronájem – firma Šepra, odpovědná vedoucí: paní Bajramovičová, Školní – školní jídelna.

3. Zajištění stravování během praktického vyučování:
prakticky na všech pracovištích odborného výcviku je možnost teplého oběda. Buď je tato možnost ve vlastním zařízení , nebo ve smluvních stravovacích zařízeních,
doba vydávání oběda je pro kadeřnice - 11,50-12,15 hod., v dílnách OV – 11,15 – 11,45 hod.
možnost doplňkového občerstvení je prakticky na všech pracovištích během 1. a 2. přestávky, polední přestávky – Školní a v objektu Spojovací – školní bufet. Také jsou na některých místech prodejní automaty. Stravování při praktickém vyučování zajišťuje OV.

4. Zajištění stravování na domově mládeže:
snídaně: ve školní jídelně,
svačina: žáci ji dostávají při snídaní do balíčku,
oběd: při teoretickém vyučování – ve smluvním zařízení GASTRO, a.s.,
při odborném výcviku – ve školní jídelně,
odpolední svačina: posílená večeře,
večeře: ve školní jídelně,
ve středu je studená večeře, v pátek končí stravování snídaní a svačinou.

5. Režim školních svačin: nejsou centrálně zajištěny, zabezpečují si je žáci nákupem nebo si je přinesou z domova.

6. Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: 
v teoretickém vyučování v objektu Spojovací 632 od 12:35 hodin do 13:05 hodin., tj. 30 minut,
v teoretickém vyučování v objektu Školní 664 od 11,35 do 12,05 hodin, tj. 30 minut,
v praktickém vyučování na všech odloučených pracovištích: od 11,00 do 11,30 hodin, tj. 30 minut., v dílnách OV 11,15 do 11,45 hodin, tj. 30 minut, kadeřnice v objektu Školní: 11,50 – 12,15 hod., tj. 25 minut.

7. Stravování cizích strávníků :
režim stravování pro cizí strávníky /možnost stravování, prodej přes ulici, vyhrazené stoly, čas vyhrazený pro cizí strávníky/:
možnost stravování pro cizí strávníky funguje od 1.9.2001, a to na vyhrazených stolech v době mimo vydávání jídel pro žáky a zaměstnance SOŠ a SOU Neratovice.

8. Pitný režim
Zajištění pitného režimu: každý žák si zajišťuje vlastními prostředky. Během dne je možné nakoupit ve školním bufetu nebo v nápojových automatech.
Druhy nápojů: minerální vody, džusy, multivitamínové nápoje, čaj nebo káva.
Frekvence podávání a způsob: dle potřeby žáků, o přestávkách.
Manipulace s nápoji: nápoje žáci konzumují v jídelně u školního bufetu, nebo na místech tomu určených – odpočinkové kouty, ve třídách konzumují pouze některé druhy nápojů.
Instalace automatů s nápoji, sortiment, údržba: v jednotlivých objektech školy je instalován jeden nápojový automat firmy Coca Cola, kde je možné nakoupit nápoje od této firmy. V objektu Školní se nachází automaty 2 – na nápoje studené a teplé. Údržbu provádí firmy - automaty jsou pravidelně každý týden doplňovány.


Podmínky pohybové výchovy
1. Počet a kapacita tělocvičen: SOU - jedna tělocvična pro 30 žáků = jedna třída na výuku.
2. Pro výuku tělesné výchovy SOŠ – posilovna školy, tělocvična SOU.
3. Prostory pro cvičení – tělocvična, dále v areálu školy hřiště na malou kopanou, dvě hřiště na odbíjenou, atletická dráha.
4. Vybavení tělocvičny:
základní nářadí (žebřiny, šplhadla, kladina, stojany pro odbíjenou, košíková 6 košů, trampolíny, lavičky, bedny, koza, kůň, můstky pro odraz, skok vysoký), stůl pro stolní tenis , branky pro házenou,
5. Hygienická zařízení: WC pro dívky, chlapce,
6. Možnost očisty: sprchy pro dívky a chlapce – oddělené,
7. Vybavení šaten: oddělené - lavičky a věšáky.
8. Vybavení hřišť: hřiště na malou kopanou, dvě hřiště na odbíjenou,
9. Zařazování hodin tělesné výchovy: v prvním sledu a po obědě, vzhledem k využití a rozložení tříd do lichého nebo sudého týdne.
10. Počet hodin tělesné výchovy: je stanoven ŠVP na dvě hodiny týdně v teoretickém vyučování.
11. Výuka plavání – podmínky výuky – škola má možnost využívat městský plavecký bazén, plavání se provozuje pouze dle zájmu žáků a možností plaveckého bazénu.
12. Jiné sportovní aktivity: v zimních měsících bruslení, turistický kurz, lyžařský výcvikový kurz,
sportovní den v letním a zimním období, účast na atletických soutěžích a v kolektivních 
míčových hrách, cvičení v přírodě
13. Tělovýchovné chvilky: dle zájmu a možností jsou zařazeny do vyučovacích hodin.
14. Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: o polední přestávky mají žáci možnost využívat k pohybové aktivitě hřiště - kopaná, nohejbal....atd.
15. Zařazení prvků otužování: dle zájmu a možností školy jsou zařazeny do hodin tělesné výchovy.
16. Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu: zařízení tělocvičny je pronajímáno sportovním oddílům, DDM Neratovice pro košíkovou atd. dále při soutěžích organizovaných školou o sobotách-kopaná, florbal .......).
17. Mimoškolní využití zařízení a ostatní pohybová aktivita u žáků ubytovaných na domově mládeže:
individuální návštěva plaveckého bazénu, posilovny
vlastní posilovací stroje – 2 ks – k dispozici na DM, posilovna SOŠ ,stolní tenis,šipky
činky, podložky na cvičení v DM
míče,badminton, líný tenis

Ztráty a nálezy
Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby žáci nosili v průběhu vyučování větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci se v prostoru tělocvičen předávají vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc zapomenutá a hledaná až následující den. 
Zjištěnou ztrátu či nález hlásí žák neprodleně učiteli, který zajistí příjezd Policie. Při odškodňování se postupuje dle platné směrnice. Aby škola mohla nést odpovědnost za ztrátu věci, je nutná její řádná ochrana – uzamčená šatna, trezor školy apod. 

Úraz a první pomoc
Žák hlásí i malá zranění v průběhu vyučování i o přestávkách učiteli, učiteli OV nebo vychovatelce. Zaměstnanec je povinen v případě závažnějších zranění sepsat protokol o úrazu na základě platných právních předpisů. Ředitelství školy jej odešle na příslušné státní orgány. Veškeré úrazy se evidují v Knize úrazů u ZŘ EPO. Úrazy musí být průkazným způsobem ohlášeny do 24 hodin od vzniku úrazu. Na později nahlášené úrazy se nebere zřetel. U těžších úrazů je zajištěn odvoz do zdravotnického zařízení nebo zavolána zdravotnická pomoc na místo.
Lékárničkami první pomoci jsou vybaveny všechny pavilony, dílny OV a kabinet TV. V případě vážnějšího úrazu je každá osoba, které je poblíž úrazu, povinna poskytnout první pomoc a ihned uvědomit rychlou zdravotnickou pomoc na telefonním čísle 155. V případě zjištění požáru, který nelze lokalizovat ručními hasicími přístroji, je ihned nutné uvědomit hasičský sbor na čísle 150.

Parkování
Do objektu Spojovací 632 mohou vjíždět osobní automobily v tomto pořadí: služební vozidla, vozidla návštěv školy a soukromá vozidla zaměstnanců. Veškerý pohyb vozidel zapisuje vrátná školy do určeného sešitu - datum, SPZ, jméno řidiče + počet spolujezdců, čas příjezdu a odjezdu. Automobily vjíždí do areálu prostřednictvím brány u vrátnice, která je otevírána vrátnou automatickým ovladačem. Služební vozidla mají k dispozici dálkový ovladač. Za parkování vozidel zodpovídá vrátná školy. Pro služební vozidla a návštěvy školy je vyhrazeno parkoviště u oranžového pavilónu, pro soukromá vozidla parkoviště u vrátnice školy. V případě, že místo pro parkování soukromých vozidel zaměstnanců školy je zaplněno, vrátná ve výjimečných případech povolí vjezd na parkoviště pro služební vozidla. Předpokladem je dodržování pravidel vhodného parkování (parkování na vyhrazeném místě). V případě porušení pravidla bude pro zaměstnance vydán zákaz parkování na pozemku školy (povinností zaměstnavatele není zajistit parkování pro soukromá vozidla zaměstnanců). Přes noc jsou služební vozidla uložena v garážích školy, nebo jsou zaparkována na parkovišti pro služební vozidla, popř. v dílnách OV. Pokud ředitelka školy povolí používat služební vozidlo k soukromým účelům, řídí se tato skutečnost organizační směrnicí o řízení autoprovozu. 
V objektu Školní se používá pro parkování služebního vozidla prostor u školní jídelny nebo před školou. Soukromá vozidla zaměstnanců jsou zaparkována před budovou školy. Ve výjimečných případech je auto přes noc uloženo v garáži v zadní část budovy.

Školní bufet – Spojovací
Žáci mají možnost využít pro účely doplňkového stravování školní bufet, a to od 8.00 hod. do 14.00 hod. v době přestávek. Za provoz bufetu zodpovídá p. Bajramovičová, zaměstnanec firmy pana Prajze, který má prostor v pronájmu. Školní bufet se nachází v zadní části pavilónu dílen OV se samostatným vchodem. Ke konzumaci zakoupeného jídla a nápojů slouží i jídelna. 

Nakládání s odpady
Odvoz odpadů zajišťuje smluvně specializovaná firma, na odloučených pracovištích majitelé nemovitostí nebo přímo sjednané specializované firmy. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat pravidlo třídění odpadů. Na každém patře i pavilonu jsou umístěny odpadové nádoby na papír a plast, ve třídách jsou odpadkové koše na komunální odpad. Uklízečky toto pravidlo rovněž dodržují a vynášejí odpad do samostatných kontejnerů pro papír, plast a ostatní komunální odpad.

Pracovní podmínky
Ve škole je dodržován zákaz kouření. 

Režim a provoz odborných učeben 
Žáci jsou seznámeni s řády učeben vždy v první hodině výuky nebo odborného výcviku nebo na prvním sezení domova mládeže ve školním roce. Učitel, vychovatel nebo učitel OV o tom učiní zápis do třídní knihy, deníku OV nebo deníku výchovné skupiny. Je dbáno na to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině nebo na první schůzce chyběli. Řády jsou vyvěšeny na viditelném místě v místnosti.


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©