Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářSOŠ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - dálkové studium


68 – 43 – M/01 Veřejnosprávní činnost – dálková forma

RVP: Vydalo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23.

Výuka probíhá podle schváleného ŠVP ředitelkou školy (ZDE)

Profil absolventa:
Absolvent v oblasti výkonu profese dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky, chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích, dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, dovede vykonávat správní činnosti a agendy, je seznámen vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce, disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky včetně územní, z finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů, zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti, pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky. 

Charakteristika obsahových složek:
Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je zpracován do obsahových okruhů. Učivo v jednotlivých předmětech spolu vzájemně souvisí. Cílem je osvojování učiva ve vzájemných souvislostech s důrazem na rozvíjení klíčových kompetencí. 

Všeobecné vzdělávání
Jazykové vzdělávání plní funkci socializační a kulturně vzdělávací, neboť rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.
Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín. Základním cílem společenskovědního vzdělávání není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti. 
Matematické vzdělávání rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.
Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z ekologie, chemie a fyziky. Jejich průřezová témata pomáhají žákům pochopit jevy a procesy v přírodě i v osobním životě. V ekolologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Rozvíjí vědomosti z oblasti zdravotní výchovy a zdravého životního stylu

Estetické vzdělávání posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

Zdraví a rozvoj tělesné kultury - učivo je zaměřeno na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, což je jden z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy 

Odborné vzdělávání
Právo a veřejná správa. V tomto obsahovém okruhu se žáci seznamují se systémem práva v demokratickém státě a s jeho jednotlivými odvětvími. Těžiště tvoří znalost správního práva a odvětví s ním souvisejících. Žáci jsou vedeni ke znalosti základních právních norem a k dovednosti pracovat s právními prameny.
Ekonomika a sociální politika. Okruh poskytuje žákům základní poznatky a dovednosti z ekonomiky (včetně ekonomiky měst, obcí a daného regionu) a dalších souvisejících disciplín i ze řízení sociálně-kulturního rozvoje společnosti a daného území. Součástí tohoto okruhu jsou i dovednosti potřebné pro finanční plánování a hospodaření.
Evropské dimenze. Okruh se zabývá otázkami Evropy a evropanství, budování a rozvoje EU a dalších evropských institucí, mezinárodní spolupráce v příhraničních oblastech a v rámci regionů. 
Sociální komunikace a rozvoj osobnosti. Prostřednictvím tohoto okruhu si žáci prohlubují dovednosti sociální interakce a komunikace, kultivovaného přístupu k lidem s pochopením pro jejich problémy, osvojují si metody vedení druhých lid, týmové práce a kooperace. 
Práce s informacemi a administrativa. Okruh důležitý pro praktickou činnost žáků. Žáci se učí zpracovávat dílčí správní agendy a pracovat s moderní kancelářskou a výpočetní technikou. Osvojují si vyhledávání příslušných informací a dat a připravují se tak na svou poradenskou činnost. 
Povinnou součástí výuky je odborná praxe vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy (zejména na obecních, městských a krajských úřadech) v regionu školy. 

Uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní
správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné
činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí
podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce
související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek
a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní
uplatnit se i v občanském sektoru.

Délka a forma vzdělávání:

5 let v dálkové formě vzdělávání
Studium je organizováno formou konzultací, které jsou organizovány pravidelně 1x za 14 dní od 8.00 hod. do 18.00 hod. 10x za pololetí. Po deseti konzultacích jsou žáci klasifikováni z jednotlivých předmětů (zkouškou) mimo dobu konzultací. Ve druhém pololetí výuka probíhá stejným způsobem. 

Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:
přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.:
- úspěšné zakončení povinné školní docházky,
- k přihlášce je nutno přiložit kopii vysvědčení z posledního ročníku ZŠ,
- řádně vyplnit přihlášku osobními údaji, včetně telefonického spojení.

Termín podání přihlášky je do 20. 3. probíhajícího školního roku. Přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky ke studiu je možno zakoupit v prodejně SEVT u, Nádražní ul., Ostrava nebo v sekretariátě ředitelství školy.

Učební plán:

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení
o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným
prováděcím právním předpisem.

Skladba maturitní zkoušky:
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©