Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářteoretické vyučování


OBJEKT SPOJOVACÍ
TEORETICKÁ VÝUKA

Teoretickou výuku řídí na SOU dva zástupci ředitelky. Ve všech jmenovaných oborech je výuka zajišťována odbornými učiteli s náležitou kvalifikací odbornou i pedagogickou. Při vyučování se využívají kromě tradičních forem výuky – výklad, procvičování, zkoušení – i jiné formy, a to praktická cvičení u kuchařů číšníků, názorné ukázkové hodiny u kadeřníků a prodavačů.

Strojírenské a stavební obory kombinují výklad látky s praktickou ukázkou na učebních pomůckách, modelech nebo skutečných strojních zařízeních. Novinkou pro výuku stavebních oborů je nová zednická hala umožňující cvičnou stavbu rodinného domku od podlah ke střeše.

Cílem teoretického vyučování je poskytnout teoretickou přípravu pro výkon daného tříletého oboru vzdělání ukončeného výučním listem a získání maturitního vysvědčení absolventům učebních oborů v nástavbovém studiu. Teoretická výuka je doplňována četnými exkurzemi na prohloubení profesních znalostí. Od školního roku 2004/2005 má škola k dispozici vlastní autoškolu, kde žáci oboru mechanik opravář pro motorová vozidla a karosář ( dříve automechanik, klempíř) mají možnost získat řidičské oprávnění.

Rovněž je k dispozici vlastní svářečská škola, kde budoucí instalatéři a karosáři mají možnost získat svářečský průkaz.

Učebnice a další učební pomůcky si žáci a studenti zajišťují individuálně. Pro žáky ze sociálně slabších rodin jsou knihy zapůjčovány zdarma na základě žádosti a dokladu z OSSZ nebo ÚP. Další pomůcky pro teoretické vyučování si žáci nezajišťují, používají školní vybavení.

MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí svou mimoškolní činnost ve směru prohloubení profesních znalostí podle jednotlivých oborů vzdělání následovně:

Pro obor vzdělání kadeřník pořádáme přednášky, např. renomované kosmetické firmy navštěvují naši školu a pořádají pro žáky odborné přednášky o novinkách ze své profese, zejména v oblasti nabídky nových výrobků. Probíhají přednášky a předváděcí akce firmy WELLA a Sollingen. Dále se kadeřnice zúčastňují různých akcí, např. prezentací nových a moderních materiálů a práce s ním, ze všech jmenujme firmu METRIX, navštěvují „Výstavu kadeřnického materiálu všech firem na českém trhu“, akce typu „Barvení a nové materiály“ či předváděcí den firmy „VITALITIS.“ Obor vzdělání se účastní soutěže odborných dovedností, a to nejen v rámci školy. Škola se aktivně vlastním stánkem zapojuje do výstavy „Řemesla a Elegance“. Jako úspěšná se jevila návštěva výstavy obrazů v Obecním domě, která vhodnou doplnila výuku předmětu Výtvarná výchova

Žáci oboru vzdělání kuchař číšník se zúčastňují exkurzí, např. do firmy Pivovar Prazdroj Plzeň, Staropramen Praha, Muzeum čokolády. Z pohledu plnoletých žáků je velmi kladně hodnocena opakovaná návštěva v Regionálním muzeu Mělník spojená s řízenou degustací. Kuchaři číšníci navštěvují také domácí a zahraniční výstavy a veletrhy, např. Zahrada Čech v Litoměřicích, ANUGA v Kolíně nad Rýnem apod. Obor vzdělání kuchař číšník reprezentuje školu na akcích pořádaných městy Mělník a Neratovice, ba i Středočeským krajem, žáci se svými učiteli zajišťují rauty k nejrůznějším příležitostem. Vyučující v oboru vzdělání kuchař číšník každoročně realizuje projektové vyučování v již zmíněném Regionálním muzeu Mělník. Pravidelně je pro žáky oboru vzdělání kuchař číšník uspořádán barmanský kurz, kde mají žáci příležitost získat barmanské oprávnění.

http://www.sosasou.cz/admin/admin/images/sou/sou01.jpg

Žáci oborů vzdělání prodavač a operátor skladování absolvují exkurze do velkoskladů a dalších firem, které se zabývají činnostmi souvisejícími s probíranou látkou. V rámci odborného výcviku se žáci zúčastňují výše uvedené výstavy „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, absolvují exkurze v nákupním centru Černý most, v hypermarketu TESCO a GLOBUS, oblíbené jsou Vánoční trhy v Lysé nad Labem.

Také obory vzdělání strojírenského a stavebního zaměření využívají k prohloubení teoretických znalostí možnosti návštěv výstav, exkurzí . Instalatéři pravidelně navštěvují výstavy se zaměřením na topení, vodu a plyn, např. „Vodovody a kanalizace Praha“, AQUATERM Praha“, aktuálně navštěvují praktické ukázky pokládky plynového vedení v Neratovicích nebo v obci Tišice. Podnikají exkurze v dalších firmách, které exkurzi umožní. Obor vzdělání zedník je pravidelným návštěvníkem výstavy „FOR ARCH Praha“. Zpět nezůstává ani obor karosář, opakují se návštěvy v SDT Mělník se zaměřením na opravy plastových částí karosérií nákladních automobilů, ve firmě BOSAL Brandýs n/L.

Zajímavé akce navštívily celé třídní kolektivy v rámci teoretického vyučování. Společenskovědní výuku podporují návštěvy na výstavách v Praze, zajímavá byla např. výstava Česká státnost, výstava o stavbě a rekonstrukci Karlova mostu apod. Do akcí podporující teoretické vyučování se zapojují i studenti nástavbového studia.

Novinkou ve vzdělávacím procesu jsou realizace projektového vyučování, které vhodnou formou podporují enviromentální výchovu, preventivní činnost školy apod. Velmi úspěšným projektem se jevil v loňském školním roce s názvem: Poznej tradice, historii a přírodu svého okolí. Zejména pro žáky dojíždějící a ubytované na DM to byly 4 dny překvapivého poznávání okolí školy.

Další úspěšnou akcí, na které se prezentujeme jako škola, je filmový festival Poděbradské filmové zážitky, který probíhá před prázdninami. Např.v minulém roce jsme byli požádáni pořadatelem, v tomto případě Úřadem Středočeského kraje, abychom se podíleli jak na zajištění dvou rautů v prostorách Kongresového centra lázeňské kolonády, tak na slavnostním programu, kterého se kromě naší školy účastnily i další školy v kraji. Součástí tohoto programu byla i módní přehlídka, kde oslovené školy ze středních Čech předváděly modely orientované jednak na historické styly odívání, jednak na volnou současnou fantazijní tvorbu. K módním kreacím při podobných akcích vytvářejí žákyně naší školy odpovídající účesy.

Dodejme jen, že podobná setkání jsou zejména pro žáky učilišť vhodnou příležitostí k tomu, aby předvedli, co všechno je škola může naučit. A přidá – li se ještě píle a talent, tak do budoucna jsou nejlepší vstupy na trh práce.

Dále jsou realizovány výlety jednotlivých tříd. Cílem těchto akcí bývá Mělník (zámek a Regionální muzeum), hora Říp, ZOO Praha, Lobkovice (zámek a hrob F. Palackého), ZOO a Botanická zahrada Liberec, výstava „Historie Vánoc a Vánoce na Mělnicku“, Národní technické muzeum Praha, Národní muzeum Praha.

Zajímá nás rovněž volný čas našich žáků mimo vyučování v oblasti sportovní. Žáci se aktivně zapojují do oblastních soutěží v rámci „Středoškolských her“, „Středoškolský pohár v atletice“, „Den pro zdraví“, „Přespolní běh“, „Středoškolský pohár v odbíjené a v košíkové“ a oblastních soutěží v plavání atd. Významnou a pro naši školu velmi úspěšnou a radostnou akcí byla např. účast na fotbalovém turnaji O pohár hejtmana Středočeského kraje konaného pod záštitou MUDr. Ratha v jarním období 2010. Školní mužstvo se dostalo až do finálových bojů, kde jim fandily i vybrané třídní kolektivy.

Žáci se každoročně zúčastňují „Sportovního dne“, v rámci kterého se konají soutěže v odbíjené, v pozemním hokeji a v košíkové, kopané, stolním tenisu atd.

Mezi významné školní aktivity patří lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky a turistický kurz pro 2. ročníky.

Rovněž v kulturní oblasti škola nabízí možnosti k aktivnímu využívání volného času. Dle možností žáků se organizují zájezdy do divadla, někteří žáci mají zájem o účast na soutěžích zaměřených na literární a výtvarnou činnost.


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©