Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářobory vzdělání


Automechanik

RVP:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.j. 12 698/2007-23

Výuka probíhá podle schváleného ŠVP ředitelkou školy (
ZDE)

Profil absolventa:
Cílem studia je příprava odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění montážních a demontážních prací, obsluha základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí je i získání řidičského oprávnění skupiny B,C. Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel.
Hlavní předměty: automobily, elektrotechnika, opravárenství a diagnostika,
strojnictví, strojírenská technologie, technické kreslení, ŘMV.

Odborný výcvik žáků prvního ročníku tohoto oboru vzdělání probíhá v dílnách učiliště. Druhý a třetí ročník se koná odborný výcvik v provozovnách podniků pod dozorem instruktorů. Učitel odborného výcviku provozovny objíždí a kontroluje, zda jsou dodržovány učební plány. Po půl roce se žáci na provozovnách vystřídají. Chceme, aby každý z žáků prošel více pracovišti, neboť tak pozná práci ve značkových opravnách i v běžném provozu. Ve třetím ročníku získají žáci svářečský průkaz a řidičské oprávnění skupiny B a C. Na začátku prvního ročníku jsou žáci vybaveni montérkami a pracovní obuví. Pokud žáci konají produktivní práci, získají za ni přiměřenou odměnu.

Studium je rozděleno do následujících oblastí vzdělávání:

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE
Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE
Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Obecným cílem této vzdělávací oblasti v odborném školství je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Přírodovědné vzdělávání je rozděleno na fyzikální, biologické a chemické vzdělávání.

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Matematické vzdělávání v odborném školství je důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů vzdělávání plní kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.

EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem vzdělávací oblasti ekonomické vzdělávání je poskytnout žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování. Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli jim a uměli je správně používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob myšlení. Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a pojištění, zorientují se v daňové soustavě. Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

STROJE A ZAŘÍZENÍ
Cílem obsahového okruhu je seznámit žáky se součástkami, mechanizmy, stroji, automatizací a dalšími zařízeními. Učivo poskytuje i vědomosti ze zobrazování strojírenských prvků, součástí, strojního zařízení, funkčních celků a schémat kinematických a tekutinových mechanizmů. Součástí okruhu jsou i základní výpočty např. převodových poměrů, výpočty sil. Rozhodující je dovednost vyhledávat data z dokumentace a informačních zdrojů a informace o konstrukci a principech činnosti strojů a zařízení. Učivo rozvíjí a upevňuje prostorovou představivost a obrazotvornost při zobrazování těles a při vytváření asociací mezi reálnými předměty a jejich technickým zobrazením, vytváří v žácích smysl pro přesnou, svědomitou a pečlivou práci a rozvíjí estetickou stránku jejich osobnosti, vytváří a rozvíjí komunikativní a numerické dovednosti a dovednosti řešit problémy a problémové situace.

ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky praktickými dovednostmi při ošetřování, drobných opravách a zapojování jednodušších obvodů a součástek, měření základních elektrických veličin a ověření těchto hodnot výpočtem. Okruh obsahově navazuje na přírodovědné vzdělávání. Obsah okruhu spoluvytváří základy obecně technického myšlení, napomáhá k rozvíjení samostatného logického myšlení, výchově k zodpovědnosti, přesnosti, pořádku, pečlivosti a k pracovní kázni. Vede k dodržování zásad bezpečné práce při obsluze elektrických zařízení, k prevenci při úrazech elektrickým proudem a uhašení požáru elektrických zařízení vhodnými hasebními prostředky.

MONTÁŽE A OPRAVY
Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům vědomosti, dovednosti a přehled pro výkon praktických činností vykonávaných na motorových a přípojných vozidlech při výrobě, montáži a servisu. V obsahovém okruhu žáci získají vědomosti a dovednosti pro ošetřování, opravy, seřízení a diagnostikování silničních vozidel. Manuální a intelektové dovednosti se rozvíjejí a prohlubují při demontáži a montáži jednotlivých dílů, uložení mechanismů, částí i funkčních celků strojů a zařízení při ošetřování a běžných opravách vozidel, provedené opravě, seřízení a kontrole provozuschopnosti vozidel a jejich funkčních částí. Při všech těchto činnostech používají vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, měřící a diagnostické pomůcky a zařízení a udržují je v dobrém technickém stavu. Při praktických činnostech jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečné práce, k prevenci při úrazech, uhašení požáru vhodnými hasebními prostředky a k ekologickému chování.

Uplatnění absolventa:
Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů.

Délka a forma vzdělávání:
3 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:
přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.:
- Dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí.
- Ukončená povinná školní docházka.
- Výstupní hodnocení ze ZŠ.
- Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
- Žáci se změněnou pracovní schopností budou přijímáni přednostně za předpokladu splnění ostatních uvedených kritérií.
- Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz.
- Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním přijímací zkoušky.
- U žáků s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než v 9. ročníku ZŠ nebo v Základní speciální a praktické škole je do celkového bodování promítnuto neukončené základní vzdělání znevýhodněním průměrného prospěchu, a to následovně: 8. ročník ZŠ +0,25, 7. ročník ZŠ +0,5, Základní speciální a praktická škola – 9. ročník + 1,0, 8. ročník + 1,25, 7. ročník + 1,5, 6. ročník + 1,75.
- U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a jejich kapacitou.

Zdravotní způsobilost:
Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil dorostový lékař.

Pro přijetí do učebního oboru z hlediska zdravotního vadí:
- poruchy nosného a pohybového systému omezující práce ve vynucených polohách a práce vyžadující
manuální zručnost,
- postižení dolních končetin,
- postižení horních končetin omezující funkce velkých a malých kloubů, omezení manuální zručnosti.
- chronická a alergická onemocnění kůže,
- chronická, recidivující a alergická onemocnění dýchacích orgánů,
- nemoci z nachlazení recidivující, poruchy imunity,
- nemoci srdce,
- nemoci nervové, záchvatové stavy, kolapsové stavy provázené poruchou koordinace,
- poruchy sluchu, zraku.

Učební plán:

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Skladba závěrečné zkoušky:
Závěrečné zkoušky se konají dle jednotného zadání v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©