Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářprojekt MUNIS


VYUŽITÍ WORDU, EXCELU, PROGRAMU MUNIS, ZONER CALLISTO A PROGRAMU ZAV PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁKŮ A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI NA PRÁCI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Informační systém MUNIS je ucelený plně integrovaný modulární systém zahrnující většinu agend vedených na městských nebo obecních úřadech a tím mohou zvýšit podstatným způsobem efektivitu a kvalitu výuky a podporují samostatnou práci žáků. Nemohou sice obvyklou výuku nahradit, ale mohou ji efektivně (a relativně levně) doplnit a rozšířit, podpoří teorii praxí. Zejména je to potřebné v závěrečném ročníku střední školy, kdy se potřeby žáků rozcházejí, a to jak při přípravě na různé předměty, ze kterých maturují, tak při přípravě na budoucí povolání. Tento databázový program zajišťuje zcela samostatnou práci žáka a dovoluje velice snadno plně individualizovat výuku ve veřejné správě, právu, ekonomii, účetnictví a výpočetní technice. Ať už s databází pracují žáci, kteří se s jeho pomocí připravují na maturitu či zkoušky z příslušného předmětu.

Práce s databází, umět desetiprstovou hmatovou technikou se dnes stává téměř nutností a úkolem školy je tedy žáky v tomto směru připravit. Současní žáci škol již prožijí svůj život v době nutného celoživotního vzdělávání. E-learning (tj. on-line výuka, internetové vzdělávání, které je též zahrnuto do databázového programu) bude v budoucnosti jistě jednou z běžných forem vzdělávání, proto pokládáme za nezbytné i v tomto směru žáky připravit a seznámit je i s touto formou výuky. Naším cílem však není žáky jen technicky naučit ovládat programy nebo konkrétní program, ale naučit je efektivně a samostatně využívat e-learning jako běžnou formu získávání, rozšiřování, upevňování i ověřování znalostí a dovedností. 

Hlavním cílem rozvojového projektu je otevřít se jako škola široké veřejnosti a umožnit ji celoživotní vzdělávání prostřednictvím výpočetní techniky a hlediska školní výuky žáky dobře připravit na maturitu a budoucí povolání. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných hodin, maturitní seminářů, konzultací nebo i volitelných předmětů a předepsané praxe ve veřejné správě, ta však nenahradí blízký a ucelený přístup k programům, naučit se srozumitelně, výstižně komunikovat a prezentovat své záměry,umět dokázat poradit.

Lidem, kteří nejen dobře ovládají klávesnici PC při psaní, ale umějí s textem dále pracovat ve Wordu a splňují další kvalifikační požadavky zaměstnavatelů při nabídce práce v moderní kanceláři, uspějí.

Rozvojový projekt Využití WORDU, EXCELU, programu MUNIS, ZONER CALLISTO a programu ZAV při přípravě žáků a široké veřejnosti na práci ve veřejné správě předpokládá využití veřejné správy, práva, ekonomie, účetnictví, techniky administrativy a výpočetní techniky, při výuce ve škole a při přípravě žáků a široké veřejnosti na přijetí do zaměstnání ve veřejné správě.
A to:
1. Informační gramotnosti té části veřejnosti, u níž se předpokládá, že nemá možnost rozšiřovat svou informační gramotnost v rámci pracovního procesu či v domácnosti. Také by měl podpořit rozvoj informační gramotnosti specifických skupin obyvatelstva (zaměstnanci úřadů státní správy, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod.) na Mělnicku.
2. Zvýšení úrovně znalostí pedagogických pracovníků na Mělnicku.
3. V rámci výuky obvyklé všech uvedených předmětů (VSP, PRA, EKO, UCE,TEA, VYT), v rámci maturitních seminářů a volitelných předmětů.
4. V matematice a ZSV také při nutném rozdělení třídy na maturující a nematurující, a to jak přímo s částí třídy v počítačové učebně (za přítomnosti učitele), tak během hodiny samostatně se žáky (bez přítomnosti učitele), kde žáci s využitím PROGRAMŮ zpracovávají zadané úkoly.
5. Samostatně žáky v počítačové učebně mimo vyučování, během „svatého“ týdne a po skončení maturit jako příprava na budoucí povolání v odpoledních hodinách.
Každý žák bude mít při výuce k dispozici vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnosti při řešení zadaného úkolu. Vyučující bude mít tzv. lektorský přístup, a může tak soustavně monitorovat činnost, pokroky i problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy, (tzn., že je to vázáno na konkrétní látku, problém apod.).


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©