Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářprojekt LEHRSYSTEM


VYUŽITÍ VÝUKOVÉHO SYSTÉMU FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU 

Z hlediska školní výuky je hlavním cílem projektu žáky dobře připravit na úspěšné zvládnutí učebního oboru a složení závěrečných zkoušek a připravit na přijímací zkoušky nástavbového studia. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných vyučovacích hodin.

Tento výukový program bude využíván v návaznosti ve všech třech ročnících oboru od 1. až do 3. ročníku, vhodně doplní a rozšíří současný stav, takže školní výuka bude názornější, zábavnější a efektivnější, zejména však žáci získají možnost rozšiřovat a zkvalitňovat své znalosti přesně podle nejnovějších poznatků v oboru.

Součástí projektu je i zabezpečení přístupu k internetovým aplikacím v odpoledních hodinách k doplnění výuky a získání širšího přehledu o oboru. Projekt má tedy za cíl rovněž řešit sociální rozdíly rodin dětí odrážející se v omezeném přístupu k internetu z domova. Projekt počítá s využitím současných počítačových učeben.

Projekt přímo navazuje na vzdělávací program školy, konkrétně na učební plán oboru Automechanik čj. 12399/98 – 23 platný od 1. 9. 1998.

Pilotní projekt VYUŽITÍ VÝUKOVÉHO SYSTÉMU FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU předpokládá použití v předmětech Automobily, Elektrotechnika, Opravárenství a diagnostika, Odborný výcvik při výuce ve škole, dále při přípravě na závěrečné zkoušky, přijetí do zaměstnání a přípravě na přijímací zkoušky nástavbového studia, a to:

1. V rámci obvyklé výuky všech uvedených předmětů.
2. V přípravě pro vykonání závěrečných zkoušek ve třetím ročníku.
3. V samostatné přípravě žáků pro budoucí povolání mimo plánované hodiny výuky.
4. V přípravě pro přijímací zkoušky nástavbového studia v odpoledních hodinách.
5. Zvýšení úrovně znalostí pedagogických pracovníků školy v rámci kurzu k Výukovému systému FTV Lehrsystem.

Každý žák má k dispozici při výuce vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnost při řešení zadaného učebního úkolu. Vyučující soustavně monitoruje činnost, pokroky a problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy, (tzn., že je to vázáno na konkrétní látku, problém, zadání apod.). Při řešení složitých učebních úkolů, kde je nutný doplňující výklad vyučujícího, bude využita multimediální učebna .

VÝUKOVÝ SYSTÉM FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU splňuje následující cíle:

· Zkvalitnit přípravu žáků na budoucí povolání a zvýšit tak jejich úspěšnost v přijímaní do zaměstnání a v přijímacím řízení pro nástavbové studium.
· Naučit žáky aktivně pracovat s moderními výukovými zdroji (počítač, internet).
· Naučit žáky samostatné práci s dostupnými materiály.
· Zlepšit kvalitu získávaných vědomostí prostřednictvím názorných schémat a animací používaného výukového programu.
Obohatit výuku o výukové zdroje dostupné prostřednictvím Výukového systému FTV

· Lehrsystem, textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel.
· Zajistit, aby si i učitelé a mistři OV osvojili práci s moderními výukovými zdroji a začali je využívat ve výuce.
· Zlepšit a zkvalitnit mezipředmětovou spolupráci.
· Zlepšit a zkvalitnit součinnost teoretického vyučování a praktického výcviku.

Na základě již dostupných informací výukový systém splňuje výše uvedené cíle.


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©