Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářobory vzdělání


66 – 41 – L/51 Obchodník – dálková forma

RVP: 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Profil absolventa:
Absolventi jsou připraveni pro zajištění profesní ekonomické činnosti související s provozem, hospodařením, financováním a finančním řízením podniku, hodnotí dosažený výsledek hospodaření, možnosti jeho ovlivňování. Je připraven zahájit a provozovat profesní podnikatelské činnosti jak fyzické osoby (živnostenské podnikání), tak i právnické osoby (obchodní společnosti). Vyhledává, navazuje a rozvíjí kontakty s vnějším okolím.

Uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy podniku.

Délka a forma vzdělávání:

3 roky v dálkové formě vzdělávání
Studium je organizováno formou konzultací, které jsou organizovány pravidelně 1x za 14 dní od 8.00 hod. do 18.00 hod. 10x za pololetí. Po deseti konzultacích jsou žáci klasifikováni z jednotlivých předmětů (zkouškou) mimo dobu konzultací. Ve druhém pololetí výuka probíhá stejným způsobem. Jedná se o studium při zaměstnání. 

Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:
přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.:
- uchazeč o studium musí být vyučen v oboru Prodavač
- k přihlášce je nutno přiložit kopii dokladu o vyučení (výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce) a vysvědčení za 3. ročník (u současných 3. ročníků potvrzení školy o pololetním hodnocení)
- řádně vyplnit přihlášku osobními údaji, uvést telefonické spojení

Termín podání přihlášky je do 20. 3. probíhajícího školního roku. Přijímací zkoušky se nekonají. Přihlášky ke studiu je možno zakoupit v prodejně SEVTu, Nádražní ul., Ostrava nebo v sekretariátě ředitelství školy.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Skladba maturitní zkoušky:
Ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Skladba bude upřesněna.
Charakteristika obsahových složek:
Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je zpracován do obsahových okruhů. Učivo v jednotlivých předmětech spolu vzájemně souvisí. Cílem je osvojování učiva ve vzájemných souvislostech s důrazem na rozvíjení klíčových kompetencí. 

Všeobecné vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavků RVP úrovně A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V závěru nástavbového studia čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným předpokladem je dosažení jazykové úrovně B1.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Učí je hlouběji rozumět jejich současnosti i nedávné minulosti, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů a k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. Cílem přírodovědného vzdělávání v nástavbovém studiu je prohloubit vědomosti a dovednosti z jednotlivých disciplín přírodovědného vzdělávání, rozvíjet kompetence žáků k poznávání okolního světa, k učení a řešení problémů. Obsah vzdělávání navazuje na RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem.

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích. Uvedené výsledky vzdělávání představují základ matematického vzdělávání pro daný stupeň vzdělání a navazují na obsah a výsledky vzdělávání stanovené RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání podle potřeb odborného vzdělávání.

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů. Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních oborech. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ
Vzdělávání v této oblasti navazuje na kompetence, které si žáci osvojili ve stejnojmenné oblasti vzdělávání z předcházejícího studia; předpokládá se kontinuální pokračování v jejich rozvíjení. Cílem vzdělávání pro zdraví je preventivní aktivní péče o zdraví člověka, která spočívá převážně v přijetí zdravého způsobu života (pohybová aktivnost a správná výživa), v kvalitě mezilidských vztahů, životního prostředí, bezpečí člověka a uvědomělém rozvíjení vlastní identity. Důraz je kladen na kvalitu pohybového učení a tělesné aktivity žáků s cílem podporovat pohybovou aktivnost jako pravidelnou součást každodenního života. Zdůrazňujeme i poznatky o funkci a potřebách těla v jeho biopsychosociální jednotě, výchovu proti závislostem, kritický přístup k mediálním obsahům a odpovědný přístup k sobě a okolí. Doporučuje se umožňovat žákům účast na projektování aktivit vzdělávání pro zdraví a diferencovat žáky pro plnění úkolů, ve kterých mohou být všichni úspěšní.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Vzdělávání v nástavbovém studiu navazuje na požadavky vymezené pro tuto oblast v RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem kategorie H a na reálné dovednosti žáků. Žáci si prohloubí osvojené dovednosti, naučí se používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně komunikovat pomocí Internetu a pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií), tj. vyhledávat informace, ověřovat jejich pravdivost a úplnost a dále je zpracovávat. Z důvodu provázanosti témat a návaznosti na předchozí vzdělávání se budou jednotlivé tematické celky prolínat a cyklicky opakovat tak, aby žáci přecházeli k náročnějším tématům a úkolům. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit podle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.

Odborné vzdělávání

EKONOMIKA SLUŽEB
Cílem tohoto obsahového okruhu je dále rozvíjet ekonomické myšlení žáků a doplnit jejich znalosti získané v rámci předcházejícího vzdělávání. Obsah je zaměřen především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor. Tvoří je učivo o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. V rámci obsahového okruhu ekonomika služeb se žáci naučí samostatně vést účetnictví a rozumět údajům z účetních sestav. Součástí okruhu je i učivo o podnikovém managementu a využití jeho nástrojů při operativním i strategickém řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní v oblasti obchodu a prodeje služeb. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru. Uplatňování podnikatelské etiky je důležitou součástí obchodních aktivit.

OBCHODNÍ PROVOZ
Obsahový okruh Obchodní provoz rozvíjí odborné kompetence žáků potřebné pro jejich uplatnění v obchodním provozu. Okruh není zaměřen na vlastní prodej zboží (tuto problematiku žáci ovládají již z předchozího vzdělávání), ale na problematiku moderního provozu obchodu - marketing obchodního podniku, logistiku, legislativu v obchodě a zbožíznalství, které je zaměřeno na jakost a problematiku ochrany zboží. Doporučuje se vést žáky k marketingovému chování a profesnímu přístupu k zákazníkům. V oblasti zbožíznalství je zcela v kompetenci školy, zda se rozhodne prohlubovat znalosti sortimentních skupin u žáků.

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH
Okruh je zaměřen především na prohlubování znalostí a dovedností v oblasti komunikace a to jak písemné, tak i profesní komunikace s využitím poznatků psychologie prodeje a s ohledem na požadavky moderního provozu obchodu. Při prohlubování sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují zásady společenského chování (etikety) spolu s psychologickými aspekty komunikace. Žáci jsou vedeni k prohlubování a rozvíjení profesního jednání a vystupování při styku se zákazníky i obchodními partnery a k celkově kultivovanému projevu. Všechny tyto profesní kompetence žáků se rozvíjí po stránce obsahové i formální, písemné i ústní, a to v českém jazyce i v cizích jazycích tak, aby žáci byli schopni vykonávat činnosti v této oblasti na úrovni provozního personálu i na úrovni manažerské. Zvýšené pozornosti se věnuje jednání s osobami se zdravotním postižením a cizinci.


 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©