Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářobory vzdělání


66-41-L/01 Obchodník

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Výuka probíhá podle schváleného ŠVP ředitelkou školy (bude doplněn)

Profil absolventa:
Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast činností v obchodním provozu, popř. okruhu technickohospodářských funkcí provozního charakteru. Charakteristickým rysem výuky je široká profesně koncipovaná příprava umožňující uplatnění absolventů ve všech druzích obchodních institucí, obchodních společností, družstev, podniků a společností provozujících mezinárodní obchod, veletrhy a prodejní výstavy. Studijní obor má výraznou orientaci na samostatné vykonávání zejména obchodně provozních činností. V souvislosti s tím je značná část vzdělávání věnována praktickému vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku (techniky prodeje). Část studentů bude pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ. 

Charakteristika obsahových složek:

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat
jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně
informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž
podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické
vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový
projev žáků.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by
měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na
aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje
k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými
občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich
současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat
a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů
a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže
být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Nároky jednotlivých oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné.
Z toho důvodu byly zpracovány varianty přírodovědného vzdělání. Škola si zvolí variantu
fyzikálního a chemického vzdělávání minimálně na úrovni uvedené v poznámkách
k rámcovému rozvržení obsahu vzdělávání (může si tedy zvolit i variantu s vyššími nároky na
příslušné vzdělávání).

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě
funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání,
v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického
vzdělávání pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na
matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické
vzdělávání v souvislosti s potřebami odborného vzdělávání.

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má
nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na
to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním
a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém
kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci
a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede
i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu
slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků
s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými
k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování
a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede
žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu,
jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce,
překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy
na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích,
drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu
tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou lidé
v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají
na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku
mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky
k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
života a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních
a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat
s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií)
a komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.

EKONOMIKA SLUŽEB
Cílem tohoto obsahového okruhu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim
pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské
činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.
Obsah je zaměřen především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor. Tvoří je učivo
o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. V rámci obsahového
okruhu ekonomika služeb se žáci naučí samostatně vést účetnictví a rozumět údajům
z účetních sestav. Součástí okruhu je i učivo o podnikovém managementu a využití jeho
nástrojů při operativním i strategickém řízení provozu hospodářských subjektů různých
úrovní v oblasti obchodu a prodeje služeb. Neméně důležitá je znalost fungování finančního
trhu národního hospodářství a Evropské unie. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání
osvojených poznatků v oboru. Uplatňování podnikatelské etiky je důležitou součástí obchodních aktivit.
Obsahový okruh je úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce a se standardem
finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

OBCHODNÍ PROVOZ
Učivo tohoto obsahového okruhu poskytuje žákům odborné kompetence potřebné pro jejich
uplatnění v obchodním provozu. Jedná se o odborné kompetence spojené s předprodejní
přípravu, skladováním zboží, prodejem zboží a BOZP.
V rámci okruhu obchodní provoz se žáci seznámí s pohybem zboží v prodejní jednotce,
s cestou zboží od dodavatele ke konečnému zákazníkovi. Naučí se vykonávat veškeré úkony
spojené s pohybem zboží po provozovně, vyhotovit doklady a písemnosti spojené s tímto
pohybem a pracovat bezpečně se zařízením, nástroji a pomůckami prodejních jednotek.
Tento obsahový okruh zahrnuje i učivo z oblasti marketingu obchodního podniku. Nedílnou
součástí jsou i poznatky z oblasti legislativy pro obchod, důraz je kladen na legislativu
o ochraně spotřebitele a o reklamaci zboží. Žáci jsou vedeni k marketingovému chování
a profesnímu přístupu k zákazníkům.

ZBOŽÍZNALSTVÍ
Cílem obsahového okruhu zbožíznalství je naplnění odborných kompetencí, které umožní
žákům orientaci v hlavních sortimentních skupinách zboží v souladu s požadavky obchodního
provozu.
Žáci se nejenom seznámí s konkrétní problematikou spojenou s vybraným sortimentem zboží,
ale zároveň získají odborné znalosti o užitných vlastnostech, jakosti, hodnocení zboží, jeho
vadách, obalové technice, označování a odborném prodeji zboží. Žáci získají přehled
o aktuální legislativě spojené s konkrétním sortimentem zboží.

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH
V rámci tohoto okruhu získávají žáci schopnosti využívat informačních a komunikačních
technologií s ohledem na požadavky moderního provozu obchodu.
Okruh je zaměřen především na vytváření a rozvoj znalostí a dovedností v oblasti práce
s informacemi a vhodnými aplikačními programy při řešení praktických úloh v oboru.
Při písemné komunikaci se klade důraz na rozvoj profesních dovedností žáků v oblasti
obchodně-podnikatelské a administrativní.
Při rozvíjení sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují zásady společenského chování
(etikety) spolu s psychologickými aspekty komunikace. Žáci jsou vedeni k získávání
a rozvíjení profesního jednání a vystupování při styku se zákazníky i obchodními partnery
a k celkově kultivovanému projevu.
Všechny tyto profesní kompetence žáků se rozvíjí po stránce obsahové i formální, písemné
i ústní, a to v českém jazyce i v cizích jazycích tak, aby žáci byli schopni vykonávat činnosti
v této oblasti na úrovni provozního personálu i na úrovni manažerské.
Zvýšené pozornosti se věnuje jednání s osobami se zdravotním postižením a cizinci.

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost podniku, používat cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální agendy podniku.
Uplatní se v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.
Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu. 
Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.
Absolvent tohoto studijního oboru může získat i vysokoškolské vzdělání. 

Délka a forma vzdělávání:

4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.:
- Velmi dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí, velmi dobré chování na základní škole.
- Ukončená povinná školní docházka.
- Účast na soutěžích a olympiádách.
- Přijetí do 1. ročníku není podmíněno vykonáním přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky je do 15. 3. probíhajícího školního roku. Přihlášky ke studiu je možno zakoupit v prodejně SEVTu, Nádražní ul., Ostrava nebo v sekretariátě ředitelství školy.

Učební plán (vyhrazujeme si právo změn)

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška.
Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Skladba maturitní zkoušky:
Ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Skladba:
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©