Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářobory vzdělání


65-41-L/01 Gastronomie

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Výuka probíhá podle schváleného ŠVP ředitelkou školy (bude doplněn)

Profil absolventa:
Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast společného stravování. Vychází z předpokladu, že část absolventů bude vykonávat odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Část studentů bude pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.
Charakteristika obsahových složek:

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat
jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně
informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž
podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické
vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový
projev žáků.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by
měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na
aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje
k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými
občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich
současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat
a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů
a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže
být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Nároky jednotlivých oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné.
Z toho důvodu byly zpracovány varianty přírodovědného vzdělání. Škola si zvolí variantu
fyzikálního a chemického vzdělávání minimálně na úrovni uvedené v poznámkách
k rámcovému rozvržení obsahu vzdělávání (může si tedy zvolit i variantu s vyššími nároky na
příslušné vzdělávání).

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě
funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání,
v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického
vzdělávání pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na
matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické
vzdělávání v souvislosti s potřebami odborného vzdělávání.

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má
nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na
to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním
a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém
kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci
a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede
i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu
slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků
s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými
k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování
a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede
žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu,
jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce,
překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy
na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích,
drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu
tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou lidé
v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají
na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku
mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky
k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
života a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních
a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat
s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií)
a komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Obsah tohoto okruhu umožňuje žákům osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodněpodnikatelských
aktivit, orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního
hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských vztahů.
Obsah je zaměřen především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor. Tvoří je učivo
o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Součástí je učivo
o marketingu a podnikovém managementu a využití jejich nástrojů při operativním
i strategickém řízení provozu ve službách cestovního ruchu. Neméně důležitá je znalost
fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie. Žáci jsou vedeni
k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru a k uplatňování podnikatelské etiky.
Obsahový okruh je úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň je
propojen i se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.

VÝŽIVA
Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti týkající se hygieny v gastronomii, výživy
a sortimentu potravin a nápojů. Poznatky o potravinách a nápojích a způsobech jejich využití
aplikují žáci při přípravě pokrmů. Důraz je kladen na znalost a uplatňování zásad racionální
výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si
osvojí poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování
cizinců. Nezbytnou součástí je osvojení hygienických předpisů souvisejících
s gastronomickým provozem.

VÝROBA A ODBYT V GASTRONOMII
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro
výrobu a servis pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů
přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách a alternativních způsobech
stravování. V oblasti odbytu a obsluhy si žáci osvojují techniku jednoduché a složité obsluhy
hostů a organizaci práce a řízení součinnosti úseku odbytu a výroby.
Žáci se naučí pracovat s vybavením výrobních a odbytových středisek. Nedílnou součástí
okruhu je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu,
dodržování hygienických předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz.
Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou,
energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven
i k formování estetiky pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně psychologické,
komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností. Těžiště je
v řešení praktických provozních situací.

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH
Hlavním cílem obsahového okruhu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků
v oblasti společenské, obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální. Při rozvíjení
sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují psychologické aspekty komunikace
a společenská etiketa. Oblast písemné komunikace zahrnuje především vyhotovování
dokumentů obchodního styku, vedení personální agendy, operační evidence a dalších forem
podnikové komunikace.

Uplatnění absolventa:

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj.
ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého
občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní
se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci – specialisté.
Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové,
obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních
formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Délka a forma vzdělávání:

4 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.:
- Velmi dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí, velmi dobré chování na základní škole.
- Ukončená povinná školní docházka.
- Účast na soutěžích a olympiádách.
- Přijetí do 1. ročníku není podmíněno vykonáním přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky je do 15. 3. probíhajícího školního roku. Přihlášky ke studiu je možno zakoupit v prodejně SEVTu, Nádražní ul., Ostrava nebo v sekretariátě ředitelství školy.


Učební plán (vyhrazujeme si právo změn)

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška.
Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Skladba maturitní zkoušky:
Ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Skladba:
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©