Vaše dotazy | webmail SOU  | webmail SOŠ  |  Bakaláři  | předběžná omluvenka  | autor stránek

 

naše logo

menu

vyhledávání

 
 

naše škola

naše škola

naši studenti

Školní vzdělávací programy

přesný čas

kalendářobory vzdělání


65-41-L/51 Gastronomie

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Výuka probíhá podle schváleného ŠVP ředitelkou školy (bude doplněn)

Profil absolventa:
Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast společného stravování. Vychází z předpokladu, že část absolventů bude vykonávat odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Část studentů bude pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.
Charakteristika obsahových složek:

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V ČESKÉM JAZYCE

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat
jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně
informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout
pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve
tříletých učebních oborech.
Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení
tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti
jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na výstupní úroveň tříletého středního vzdělání
s výučním listem, kde absolvent oboru má dosáhnout dle požadavků RVP úrovně A2+ podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
V závěru nástavbového studia čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž
nezbytným předpokladem je dosažení jazykové úrovně B1.
Rozsah produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních
jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově
dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nástavbového studia. Z toho obecně odborná
a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %. Při dosažení tohoto
předpokladu bude žák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní
úrovni.
Vzdělávání v dalším cizím jazyce navazuje na výstupní úroveň tříletého středního vzdělání
s výučním listem stanovenou pro další cizí jazyk, kde absolvent oboru má dosáhnout úrovně
A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a směřuje k dosažení
úrovně minimálně A1+.

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V DALŠÍM CIZÍM JAZYCE
Vzdělávání v dalším cizím jazyce navazuje na úroveň stanovenou v RVP pro výuku dalšího
cizího jazyka ve tříletých oborech vzdělání, kde absolvent oboru má dosáhnout úrovně A1
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a směřuje k dosažení úrovně
minimálně A1+.
V kompetenci školy je přizpůsobit výuku dalšího cizího jazyka nejen schopnostem
a potřebám žáků, ale zohlednit i zaměření oboru a potřeby regionu.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na
aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje
k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými
občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Učí je hlouběji rozumět jejich současnosti i nedávné minulosti,
uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce
porozumět světu, v němž žijí.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů
a zákonů a k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům
proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže
být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání v nástavbovém studiu je prohloubit vědomosti a dovednosti
z jednotlivých disciplín přírodovědného vzdělávání, rozvíjet kompetence žáků k poznávání
okolního světa, k učení a řešení problémů.
Obsah vzdělávání navazuje na RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem.

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat
matematiku v různých životních situacích.
Uvedené výsledky vzdělávání představují základ matematického vzdělávání pro daný stupeň
vzdělání a navazují na obsah a výsledky vzdělávání stanovené RVP pro tříleté obory vzdělání
s výučním listem. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří
škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání podle potřeb
odborného vzdělávání.

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má
nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na
to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním
a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém
kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci
a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Tohoto cíle však
nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na
předchozí výuku ve tříletých učebních oborech.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede
i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu
slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků
s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ

Vzdělávání v této oblasti navazuje na kompetence, které si žáci osvojili ve stejnojmenné
oblasti vzdělávání z předcházejícího vzdělávání; předpokládá se kontinuální pokračování
v jejich rozvíjení. Cílem vzdělávání pro zdraví je preventivní aktivní péče o zdraví člověka,
která spočívá převážně v přijetí zdravého způsobu života (pohybová aktivnost a správná
výživa), v kvalitě mezilidských vztahů, životního prostředí, bezpečí člověka a uvědomělém
rozvíjení vlastní identity. Důraz je kladen na kvalitu pohybového učení a tělesné aktivity žáků
s cílem podporovat pohybovou aktivnost jako pravidelnou součást každodenního života.
Zdůrazňujeme i poznatky o funkci a potřebách těla v jeho biopsychosociální jednotě, výchovu
proti závislostem, kritický přístup k mediálním obsahům a odpovědný přístup k sobě a okolí.
Doporučuje se umožňovat žákům účast na projektování aktivit vzdělávání pro zdraví
a diferencovat žáky pro plnění úkolů, ve kterých mohou být všichni úspěšní.

VZDĚLÁVÁNÍ V INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
Vzdělávání v nástavbovém studiu navazuje na požadavky vymezené pro tuto oblast v RVP
pro tříleté obory vzdělání s výučním listem kategorie H a na reálné dovednosti žáků. Žáci si
prohloubí osvojené dovednosti, naučí se používat operační systém, kancelářský software
a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického
programového vybavení používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat
oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl
efektivně komunikovat pomocí Internetu a pracovat s informacemi (zejména s využitím
prostředků informačních a komunikačních technologií), tj. vyhledávat informace, ověřovat
jejich pravdivost a úplnost a dále je zpracovávat. Z důvodu provázanosti témat a návaznosti
na předchozí vzdělávání se budou jednotlivé tematické celky prolínat a cyklicky opakovat tak,
aby žáci přecházeli k náročnějším tématům a úkolům.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit podle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Okruh ekonomika a podnikání navazuje na předchozí studium a rozšiřuje okruh ekonomické
vzdělávání z RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem, kdy žáci již získali základy
ekonomického myšlení a obchodně-podnikatelských aktivit, zorientovali se v ekonomických
jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně-podnikatelských
vztahů.
Obsah tohoto okruhu je zaměřen především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor.
Tvoří je učivo o majetku podniku, podnikových činnostech a zásadách hospodaření. Součástí
je učivo o marketingu a podnikovém managementu a využití jejich nástrojů při operativním
i strategickém řízení provozu ve službách cestovního ruchu. Neméně důležitá je znalost
fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie. Žáci jsou vedeni
k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru a k uplatňování podnikatelské etiky.
Obsahový okruh je úzce propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce
a s prohlubováním znalostí a s aplikací poznatků z oblasti vzdělávání k finanční gramotnosti.

VÝROBA A ODBYT V GASTRONOMII
Okruh navazuje na předchozí studium podle RVP Kuchař – číšník – zejména na okruhy
výroba pokrmů, odbyt a obsluha a profilující okruhy kuchař a číšník. Ve výuce je třeba dbát
na rozšíření poznatků z předchozího studia z oblasti hygieny v gastronomii, výživy, činnosti
výrobního a odbytového střediska a organizace práce v nich, na řízení součinnosti úseku
odbytu a výroby. Důraz je kladen na uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým
životním stylem a na sledování trendů ve stravování. Žáci si rozšíří poznatky o léčebné výživě
a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců podle významných etnik.
Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou,
energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven
i k vytváření příjemného pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně
psychologické, komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.

HOTELOVÝ PROVOZ
Obsahový okruh hotelový provoz poskytuje žákům základní představu o provozu hotelů
a dalších ubytovacích zařízení. Žáci se seznámí se strukturou hotelových služeb a jejich
poskytováním.

Uplatnění absolventa:

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj.
ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého
občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní
se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci – specialisté.
Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové,
obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních
formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Délka a forma vzdělávání:

2 roky v denní formě vzdělávání

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.:
- velmi dobrý prospěch, velmi dobré chování na základní škole,
- absolvování tříletého oboru vzdělání s výučním listem dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 83, odst. 1 a NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání“,
- přijetí do 1. ročníku není podmíněno vykonáním přijímací zkoušky.
Termín podání přihlášky je do 20. 3. probíhajícího školního roku. Přihlášky ke studiu je možno zakoupit v prodejně SEVTu, Nádražní ul., Ostrava nebo v sekretariátě ředitelství školy.

Učební plán (vyhrazujeme si právo změn)

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška.
Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Skladba maturitní zkoušky:
Ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. Skladba:
 
 

SOŠ a SOU Neratovice 2006 - 2014©