arrow Zavřít

Kalendář událostí

Prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

--> Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 <--

Postup při přijímání žáků do 1. ročníků
pro školní rok 2020/2021

1. Přibližně kolem Vánoc dostanou žáci na základních školách 2 přihlášky ke studiu na střední školu a 1 zápisový lístek. S pomocí rodičů je vyplní, na přihlášce uchazeči uvedou dvě školy v pořadí podle svých preferencí, nechají si klasifikaci 8. ročníku a 1.pololetí 9.ročníku (popř. dvou posledních ročníků ukončuje-li žák ZŠ v nižším ročníku) potvrdit na ZŠ a odevzdají do příslušné střední školy, a to buď osobně, nebo pošlou poštou na svoje náklady.

2. Přihlášky do všech oborů vzdělání zašlou uchazeči do 1. 3. 2020, zájemci o dálkovou formu studia do 1. 3. 2020 na ředitelství SOŠ a SOU Neratovice. K přihláškám se přiloží další doklady, jako je vysvědčení z posledních dvou ročníků, to za předpokladu, že uchazeč nemá přihlášku potvrzenou ZŠ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, případné další doklady související s přijímacím řízením.

3. U tříletých oborů vzdělání bude do 30. 3. 2020 provedeno pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu za poslední 3 klasifikační období ze základní školy podle podmínek k přijetí.

4. V prvním týdnu v dubnu (od 1. 4. 2020) si mohou zákonní zástupci či zletilí uchazeči u oborů vzdělání s výučním listem zavolat na telefonní čísla 315663115 nebo 728899202 a zjistit pořadí a průběžný výsledek přijímacího řízení.

5. Ředitelka školy nebo pověřená osoba osloví telefonicky nebo dopisem uchazeče, kteří se do počtu přijatých žáků nedostali. Těmto uchazečům bude doporučeno odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nebo bude nabídnuta případná další možnost studia na SOŠ a SOU Neratovice.

6. Koncem března budou rozeslány dopisy o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen na veřejně přístupném místě ve škole a na www stránkách školy výsledek přijímacího řízení, možnost nahlédnutí do spisu v předem stanovený termín, informace o tom, že se přijímací zkoušky u tříletých oborů vzdělání nekonají a u maturitních oborů vzdělání se přijímací zkoušky konají formou centrálně zadávaných jednotlivých testů.

7. V prvním kole přijímacího řízení 1.termín konání testů je stanoven o 14. dubna a 2.termín na 15. dubna 2020. Pozvánky budou poslány nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku.  Podrobnější informace jsou k dispozici ZDE.

8. Školní přijímací zkoušky se na obory vzdělání nekonají.

9. Přijímací řízení proběhne dne 21. 4. 2020. Přijímací komise nahlédne do přihlášek, zkontroluje obsah přihlášek a provede pořadí uchazečů podle kritérií přijetí.

10. Ředitelka školy zveřejní mezi 22. 4. 2020 - 30. 4. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy (u vchodu na vrátnici) a na webových stránkách školy:
a) pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem, které bylo přiděleno v dopise o zahájení správního řízení,
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c) kritéria přijímacího řízení.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se nebude rozhodnutí o přijetí zasílat.

11. Dne 23. 4. 2020 mezi 8.00 – 14.00 hod. se dostaví na ředitelství školy (Spojovací 632, 277 11 Neratovice, areál vedle Spolany Neratovice a.s.) ti uchazeči, kteří nebyli na zvolený obor přijati a přijímací komise bude proti podpisu předávat rozhodnutí o nepřijetí ke studiu do 1. ročníku. V případě nepřijetí do 1. ročníku bude s plnoletým uchazečem nebo se zákonným zástupcem nezletilého žáka sepsáno odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

12. V případě, že se plnoletý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedostaví dne 27. 4. 2020 na ředitelství školy, ředitelka školy následující den rozešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, a to prostřednictvím pošty.

13. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím SOŠ a SOU Neratovice.

14. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností zaslat do 10 dnů od doručení potvrzení o nástupu – zápisový lístek. Tato skutečnost se týká denní formy studia. Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdržel zápisový lístek na základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého bydliště uchazeče. Vzor žádosti je k dispozici na našich www stránkách.

15. Dotazník, informace o nástupu do školy, ochranných pracovních pomůckách bude zaslán po přijímacím řízení a zároveň bude k dispozici na www stránkách školy.

16. Povinností přijatého žáka je odevzdat dotazník. Po jeho vyplnění jej zašlete na adresu naší školy.

17. Dne 23. 6. 2020 v 16.30 hod. se bude konat úvodní rodičovská schůzka přijatých žáků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice, a to v objektech školy (objekt Školní 664 – obor veřejnosprávní činnost, v případě ostatních oborů v objektu Spojovací 632, Libiš, vedle Spolany Neratovice). Umístění tříd bude vyvěšeno na vrátnici školy.

18. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízené obory vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na www stránkách školy. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitelka SOŠ a SOU Neratovice (ke stažení zde).

19. V případě dotazů volejte na tel.č. 315 663 115, 728 899 202 nebo pište Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
20. Veškeré informace o přijímacím řízení budou k dispozici na našich stránkách v ikonce:

pr

Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka školy

V prvním kole přijímacího řízení 1.termín konání testů je stanoven o 14. dubna a 2.termín na 15. dubna 2020. Pozvánky budou poslány nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou zde.

Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory jsou zde.

Výsledky přijímacího řízení u maturitních oborů pro školní rok 2020/2021 jsou zde - (tyto budou později v závislosti na mimořádných opatřeních)

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2020/2021

Na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro školní rok 2020/2021
1. kolo přijímacího řízení na 12. 4. 2021 - 30.4.2021 do 1. ročníku oborů vzdělání s předpokládanými počty přijímaných žáků:

 Konkrétní termíny k jednotné přijímací zkoušce: Jednotná přijímací zkouška 2021

1. čtyřletý obor vzdělání (ukončený maturitní zkouškou):
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma:

23-45-M/01 Dopravní prostředky (30 žáků)
65-42-M/01 Hotelnictví (30 žáků)
65-41-L/01 Gastronomie (30 žáků)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků)

-    Velmi dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená pololetí, velmi dobré chování na základní škole.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledek "Jednotné zkoušky"  s 60% vahou.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.

Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením max. 12 bodů.
2.    Výsledek "Jednotné zkoušky"  - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle výsledku zkoušky přidělením max. 18 bodů.
3.    Celkem 30 bodů.
4.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.


2. tříleté obory vzdělání (ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

23 – 55 – H/02 Karosář (24 žáků)
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (24 žáků)
36 – 52 – H/01 Instalatér (24 žáků)
36 – 67 – H/01 Zedník (24 žáků)
65 – 51 – H/01 Kuchař - číšník (60 žáků)
66 – 53 – H/01 Operátor skladování (15 žáků)
66 – 51 – H/01 Prodavač (15 žáků)
69 – 51 – H/01 Kadeřník (60 žáků)

-    Dobrý prospěch ze základní školy za 3 poslední hodnocená  pololetí.
-    Ukončená povinná školní docházka.
-    Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro  zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
-    Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu  do školy zdravotní průkaz.
-    Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním  přijímací zkoušky.
-    U žáků s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než v 9. ročníku ZŠ nebo v Základní speciální a  praktické škole je do celkového bodování promítnuto neukončené základní vzdělání znevýhodněním průměrného prospěchu, a to následovně: 8. ročník ZŠ  +0,25, 7. ročník ZŠ +0,5, Základní speciální a praktická škola – 9. ročník + 1,0, 8. ročník + 1,25, 7. ročník + 1,5, 6.  ročník + 1,75.
-    U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a  jejich kapacitou.
-    Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách jsou vzaty v úvahu informativně.


Způsob hodnocení:

1.    Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením 30 - 1 bodu
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 5 bodů.


3. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání dvouletý obor (denní nástavba):


23-43-L/51 Provozní technika (30 žáků)
-    Vyučení v technickém oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledek "Jednotné zkoušky".


Způsob hodnocení:
1.    Výsledek "Jednotné zkoušky" - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle výsledku zkoušky přidělením max. 30 bodů.
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

4. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání tříletý obor (dálková nástavba):

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)

-    Vyučení v oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
-    Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
-    Výsledek "Jednotné zkoušky" .

Způsob hodnocení:

1.    Výsledek "Jednotné zkoušky"  - bodové ohodnocení  uchazečů seřazených podle výsledku zkoušky přidělením max. 30 bodů.
2.    Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

Konkrétní termíny k jednotné přijímací zkoušce: Jednotná přijímací zkouška 2020d


Ing. Marcela Hrejsová
ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014