arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

NÁPLŇ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY

 • je členem školní výchovné komise, která řeší výchovné problémy žáků
 • sestavuje plán své činnosti na příslušný školní rok, realizuje ho
 • spolupracuje a seznamuje vedení školy a ostatní členy pedagogického sboru s plánem činnosti a jednotlivými úkoly
 • zabezpečuje žádosti o přidělení grantů v oblasti protidrogové prevence, seznamuje s nimi ostatní členy pedagogického sboru, předkládá je ŘŠ, realizuje je, koordinuje čerpání prostředků, provádí jejich závěrečné vyúčtování
 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost
 • zajišťuje svou účast na školících akcích v kurzech k problematice nežádoucích vlivů
 • podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
 • podílí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje autoevulaci procesu a výsledků Minimálního preventivního programu
 • odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy
 • účastní se přípravy nebo osobně organizuje akce – turistický kurz, besedy, semináře, exkurze, tématické výlety s důrazem na začlenění protidrogové prevence
 • navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy nebo zařízení
 • provádí preventivní osvětu a zabezpečuje propagační materiály, např. letáky, videokazety s protidrogovým zaměřením, připravuje materiály pro třídní učitele, pro rodiče formou letáčků, testů apod.
 • zajišťuje nástěnku s protidrogovou tématikou
 • poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními,
 • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pedagogické pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • aktivně bojuje proti držení, požívání a distribuci omamných látek ve škole
 • uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost a lze u nich měřit efektivitu, sleduje podezřelé chování žáků v souvislosti s požíváním omamných látek
 • spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu
 • spolupracuje na základě pověření ředitelky školy se školskými a dalšími krizovými poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací (Policie ČR, sociální odbory, Pedagogicko psychologická poradna, protidrogová centra apod.)
 • spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní a třídními učiteli při řešení problémů souvisejících se sociálně patologickými jevy
 • zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence.

Prevence sociálně patologických jevů u mládeže v působnosti SOŠ a SOU Neratovice představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • kriminality a delikvence,
 • virtuálních drog (počítače, televize a video)
 • patologického hráčství (gambling)
 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

Výchovní / kariéroví poradci

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ:

Mgr. Iveta Trhoňová, tel. 315 665 322, mobil: 607 046 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  čtvrtek 10.00 – 11.45 hodin  (3. a 4. vyučovací hodina)
   
Lichý týden: čtvrtek 10.00 – 11.45 hodin  (3. a 4. vyučovací hodina)
   

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA:

Mgr. Iveta Trhoňová, tel. 315 682 314, mobil: 607 046 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny


Pátek: 8.00 – 8.45 hod. (1. vyučovací hodina)
V případě nutnosti kdykoli po vzájemné dohodě.

Školní psycholog

Mgr. Aneta Angelisová, tel. 315 682 314, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobní poradenství pro žáky školy

Ecaterina Lhotáková, tel. 315 682 314, mobil: 601 086 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Náplň práce výchovného poradce

 • Je členem školní výchovné komise, která řeší výchovné problémy žáků
 • sestavuje plán své činnosti na příslušný školní rok, realizuje ho
 • spolupracuje a seznamuje vedení školy a ostatní členy pedagogického sboru s plánem činnosti a jednotlivými úkoly
 • zabezpečuje žádosti o přidělení grantů v oblasti výchovného poradenství, seznamuje s nimi ostatní členy pedagogického sboru, předkládá je ŘŠ, realizuje je, koordinuje čerpání prostředků, provádí jejich závěrečné vyúčtování
 • věnuje zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání žáků, spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ
 • koordinuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim a ostatním učitelům metodickou pomoc při:
  • dlouhodobé profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům a potřebám společnosti; zvláštní pozornost přitom věnuje žákům, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům se změněnou pracovní schopností
  • vytipování nadaných a talentovaných žáků, motivuje je k účasti na vědomostních a dovednostních soutěžích
  • dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují
  • zpracování osobní charakteristiky žáků
  • informuje rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství o možnostech využití jejich odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch
 • v pravidelných konzultačních hodinách nebo po osobní dohodě poskytuje individuální porady a konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů, v případě vzniku výchovného problému zajišťuje schůzku se zákonnými zástupci, třídními učiteli a žáky a provádí zápisy z těchto jednání, předkládá je ŘŠ
 • provádí osvětu proti drogové závislosti, alkoholismu a kouření, kriminalitě a delikvenci, užívání  virtuálních drog (počítače, televize a video), dále proti patologickému hráčství (gambling), záškoláctví, šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, xenofobii, rasismu, intoleranci a antisemitismu
 • vyřizuje žádosti v rámci programu „Podpora romských žáků středních škol“ za spolupráce s  ekonomickým oddělením
 • obhospodařuje schránku důvěry a nástěnku výchovného poradce s příslušnými informacemi
 • vede se žáky rozhovory na nejrůznější témata, provádí pravidelnou péči o problémové žáky,   spolupracuje se sociální kurátorkou
 • řeší se zákonnými zástupci, třídními učiteli a vedením školy výchovné problémy žáků školy a vyjadřuje se k udělení výchovných opatření
 • kompletuje kopie udělených výchovných opatření od důtky ŘŠ směrem nahoru a vyvozuje z nich příslušná opatření
 • se třídními učiteli provádí zmapování situace v 1.ročnících, zvláště se zaměřuje na žáky s nedokončeným základním vzděláním
 • sleduje, shromažďuje nabídky a poskytuje informace o otázkách týkajících se studia na středních a vysokých školách a volby povolání, spolupracuje s Úřady práce o možnostech pracovního uplatnění a rozmisťování absolventů, motivuje žáky k dalšímu studiu
 • zabezpečuje prevenci sociálně patologických jevů společně s koordinátorem protidrogové prevence např. zajišťováním odborných seminářů s psychology, kurátory, kriminalisty s protidrogovým zaměřením, besedy o kriminalitě mládeže apod.
 • spolupracuje s koordinátorem protidrogové prevence v boji proti držení, požívání a distribuci  psychotropních a omamných látek, spolupracuje s třídními učiteli ve směru informovanosti o žácích z jednání s rodiči, s Policií ČR, se sociálními odbory a kurátory, s PPP
 • pečuje o žáky se specifickými poruchami učení a v souvislosti s tím zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, navrhuje žáky k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dbá o realizaci jejího doporučení, seznamuje ostatní členy pedagogického sboru s výsledky, zpracovává přehledy o žácích se specifickými poruchami učení
 • při plnění svých úkolů výchovný poradce spolupracuje s orgány státní správy, s podniky, se středními nebo vysokými školami při seznamování žáků a jejich zákonných zástupců s potřebami pracovníků pro jednotlivá odvětví národního hospodářství a při rozmisťování absolventů školy, se školním nebo dorostovým lékařem, popřípadě s posudkovým lékařem sociálního zabezpečení, se sdružením rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Neratovice.
SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014