arrow Zavřít

Kalendář událostí

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: nzakova@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém

OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Hravá ekologie

 

Popis projektu a způsob realizace projektu:
Projekt je koncipován jako komplexní program pro žáky a pedagogy SOŠ a SOU Neratovice v oblasti EVVO. Jeho realizace je zaměřena na školní i mimoškolní aktivity, je rozčleněna do šesti vzájemně propojených modulů, jejichž obsahem je práce s žáky a pedagogy v rámci environmentální výchovy. Jedná se o aktivity zaměřené na seznámení se se základními prvky environmentální výchovy, ochranou přírody a krajiny, monitoring ekologických druhů a jejich životním prostředním, šetrnému přístupu k přírodě, třídění odpadů a na vedení žáků i pedagogů k zodpovědnému chování vůči životnímu prostřední, zdravému životnímu stylu. Tyto aktivity jsou určeny žákům ve škole i mimo školu (aktivita domova mládeže, vytvoření environmentálního kroužku, kurzy se zaměřením na poznávání a ochranu přírody). V rámci environmentálních aktivit (dendrologická zahrada, web kamery, měření základních meteorologických veličin, poznávací pobyty) se nabízí spolupráce se základními a středními školami, referáty životního prostřední, občanskými a zájmovými organizacemi.

Cíle a přínosy projektu:
Cílem projektu je soustavné působení na žáky a pedagogy tak, aby zvýšili odpovědnost za svoje chování a způsob života, který by měl bát šetrný k životnímu prostředí. Projekt přinese žákům mnohé poznatky z oblasti životního prostředí, prakticky je seznámí s životem a ochranou mnoha druhů rostlin a živočichů (výsadba dřevin a jejich ochrana, monitoring ptactva, čištění vodních toků, třídění odpadů). Cílem projektu je rovněž rozvoj školních i mimoškolních aktivit, rozložených v šesti modulech s důrazem na praktické činnosti, pochopení souvislostí, příčin a následků ekologicky šetrného chování a naopak čistě konzumního způsobu života bez ohledu na zatížení životního prostředí.
Cílem je též posílení ekologického povědomí, zapojení žáků do týmové práce, tvorba a vznik zdravých sociálních forem (zájmové skupiny, environmentální kurzy). Pro pedagogické pracovníky bude příležitostí k získání nových informací z oblasti environmentální výchovy a možnost zkvalitnění výuky v různých předmětech směřujících k šetrnému ekologickému chování. V rámci realizace projektu dojde k prohloubení spolupráce celého pedagogického sboru a praktickému začlenění některých aktivit do výuky.

Cílové skupiny:

a) žáci SOŠ a SOU Neratovice
b) pedagogičtí pracovníci SOŠ a SOU Neratovice (učitelé, učitelé OV, pracovníci domova mládeže)
c) občanská sdružení (ekologické organizace, školy, spolky)
d) školy (základní, střední - stáže, praxe, spolupráce).

Popis způsobu realizace projektu:
V návaznosti na stávající kurikulární dokumenty se jeví jako velice efektivní doplnění klasických metod a forem výuky modulovou výukou. Zařazení modulů se předpokládá nejen v rámci vyučování, ale i v rámci mimoškolní činnosti a výchovy mimo vyučování.

Výchovně vzdělávací moduly:
1. Monitoring ptačích druhů - týmová spolupráce žáků a pedagogů, pomocí web kamery bude prováděn monitoring ptactva na rozloze dendrologické zahrady školy, pořízení záznamů, určení hnízdících i přelétavých druhů, zimní přikrmování (výroba krmítek), tvorba počítačových prezentací s popisem a stručnou charakteristikou druhu, spolupráce s externími odborníky (Česká ornitologická společnost, ekologické hnutí);
2. Arboretum – formou volnočasových aktivit, určování druhů, posouzení zdravotního stavu, návrh řešení ochrany a úpravy dřevin, odolnost vůči biotickým i abiotickým faktorům, osazení stromů tabulkou s popiskem a stručnou ekologií dřevin a keřů (domov mládeže, spolupráce se školami, širší veřejnost);
3. Environmentální kurz – třídenní výjezdy pro žáky 1. a 2. ročníků, kurzy zaměřené na získání nových poznatků se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, návštěvy chráněných území, rezervací, tvorba počítačových prezentací s tématikou NP, CHKO, týmová spolupráce, určování rostlin a živočišných druhů, poznávání a sběr základních léčivých bylin, vyčištění vybraného vodního úseku (Berounka, Labe), určování základních minerálů (Český ráj), pozorování zvěře (Lánská obora), výsadba stromů (Křivoklátsko), odborná exkurze  spalovny odpadů v  Malešicích a následné školící akce s tématikou třídění odpadů u firmy EKO-KOM a.s.;
4. Aktivity Domova mládeže – volnočasové akce pro žáky školy, třídění odpadů a možnost jeho částečného odprodeje (polypropylenová, hliníková víčka – získané prostředky budou použity na pořízení potřebných pomůcek v rámci projektu), účast na projektu Recyklohraní, základní údržba dendrologické zahrady, popisky dřevin a keřů, okulární kontrola zdravotního stavu, návrh řešení ochrany proti škodám zvěří, počasí, úprava parkové plochy (listí, přihnojování, třídění odpadu), měření základních meteorologických veličin na naší stanici, krmítka pro ptáky pod dohledem zkušených pedagogů školy a domova mládeže;
5. Environmentální kroužek Environ – kroužek pro zájemce ze strany žáků. Jeho náplní bude obsluha kamery, nahrávání záběrů na stránky školy, sběr dat a zpracování databáze z provozu fotovoltaické elektrárny, měření základních meteorologických údajů pomocí meteorologické budky, tvorba mapy stromů a keřů dendrologické zahrady školy;
6. Adopce zvířátka – škola se rozhodla z vlastních zdrojů adoptovat některé zvířátko z Pražské zoologické zahrady. Akce proběhne formou sponzorského daru. Škola zato obdrží jako vyjádření díků cedulku se jménem zveřejněnou u expozice zvířete, dále pozvání na akce pořádané během roku, včetně výročního setkání sponzorů a přátel.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014