arrow Zavřít

Kalendář událostí

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Logolink OP VVV hor barva czLogoIKAP

SOŠ a SOU Neratovice se zapojila do krajského projektu uváděného zkratkou IKAP 2. Škola se v rámci tohoto projektu zaměří na vzdělávání v oblasti oboru mechanik opravář motorových vozidel. Do projektu budou zahrnuty žáci mateřských škol, základních škol, žáci SOŠ a SOU Neratovice a veřejnost.

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Zkrácený název projektu: IKAP II

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023

Číslo výzvy: 02_19_078

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

 

KA 2 ROZVOJ GRAMOTNOSTI - ČTENÁŘSKÁ

Pro žáky naší školy bude vytvořen zájmový kroužek „Čtenářský klub“, který se bude scházet 1x za měsíc. V rámci zájmového kroužku se bude diskutovat nad konkrétní knihou. Zájmový kroužek povede učitelka českého jazyka.

KA 2 ROZVOJ GRAMOTNOSTI - DIGITÁLNÍ

V rámci aktivity pedagogů s žáky bude vytvořen zájmový kroužek „Fiktivní firma“, kdy bude zakoupen software „Můj úřad pro školy“. Žáci oboru vzdělání „Veřejnosprávní činnost“ budou v tomto programu pracovat v jednotlivých modulech = odborech a odděleních jako na skutečném úřadě. Zájmový kroužek povede učitelka odborných předmětů.

KA 3 – VZDĚLÁVÁNÍ PRO TRH PRÁCE

Produkty pro pedagogy:
1.    Kurzy pro pedagogy (především v technických oborech) – kurz zaměřený na používání nakoupeného vybavení pro 6 pedagogů odborných předmětů a odborného výcviku.


2.    Stáže a exkurze pedagogů ve firmách –
a)    odborné stáže PP naší školy u zaměstnavatelů. Pedagogové navštíví postupně během projektu odborné firmy, kde budou realizovat stáž. Půjde o 6 stáží za projekt, 1 stáž absolvuje vždy 1 učitel z naší školy na 1 týden (30 hodin týdně). Aktivitou projde celkem 6 pedagogů u oboru vzdělání „Mechanik opravář motorových vozidel“. Aktivita bude řešena ze šablony „Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů“.
b)    v rámci projektu proběhne pro PP 9 exkurzí do odborných firem v rozsahu 5 hodin. Každé exkurze se zúčastní 1 PP.


3.    Podpora koordinátorů odborných praxí (instruktoři ve firmách) – v průběhu projektu bude navázána spolupráce s dalšími 10 provozními pracovišti, kde žáci naší školy konají odborný výcvik. Vztah mezi školou a pracovištěm bude smluvně ošetřen. Dozor nad žáky vykonají instruktoři.  Koordinátora spolupráce mezi školou a zaměstnavateli zajišťuje zástupce školy a bude hrazen v rámci pozice ze šablony „Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele“.


4.    Workshopy, semináře, kurzy ke kreativnímu rozvoji pedagogů – workshop ke kreativitě pro 6 pedagogů, 6x za projekt.  Akci si budeme zajišťovat sami, s potřebnou finanční částkou je počítáno v rozpočtu.


5.    Sdílení odborné učebny pedagogickými pracovníky z různých škol – 6 x setkání za projekt, každého setkání se zúčastní 5 pedagogických pracovníků.


6.    Sdílení zkušeností se zahraničními školami – výjezd 6 pedagogických pracovníků na 5 dnů na Slovensko do SOU Bratislava, kde se vyučují obory vzdělání stejného zaměření a spolupráce probíhá již několik let. Tato aktivita bude hrazena ze šablony „Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol“.


Aktivity pedagogů s dětmi, žáky, studenty:
1.    Dílny, kroužky či projektové dny – MŠ a ZŠ na SŠ:
a)    děti MŠ: bude založen zájmový kroužek, Hrajeme si s autíčky“. Zájmový kroužek povede 1 lektor, bude zaměřen na práce se stavebnicí, autodráhou. Dohled nad dětmi z MŠ bude provádět učitel ze MŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každý školní rok proběhne 10 kroužků, za projekt 30 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 dětí ze 2 MŠ. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.
b)    žáci ZŠ: zájmový kroužek "Mladý řidič" povede 1 lektor, bude zaměřen na jednoduché autoopravárenské práce. Témata budou přizpůsobena schopnostem žáků 2. stupně ZŠ s důrazem na rozvoj praktických dovedností a obsahově budou vycházet z modelů. Dohled nad žáky ze ZŠ bude provádět učitel ze ZŠ. Dopravu zajistí naše škola. Každý školní rok proběhne 10 kroužků, za projekt 30 kroužků, kroužek bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny pro 10 žáků ze 2 ZŠ. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.
c)    žáci SŠ: zájmový kroužek "Příprava na povolání", zájmový kroužek povede 1 lektor a bude určen pro naše žáky 3. ročníku oboru vzdělání automechanik. Jeho obsahová náplň bude navazovat na ŠVP a současně prohlubovat a rozšiřovat vědomosti a dovednosti v oboru vzdělání automechanik. Cílem zájmového kroužku bude příprava na závěrečné zkoušky. Témata budou vycházet z modelů. Každý školní rok proběhne 20 kroužků, za projekt 60 kroužků, kroužek bude realizován 2x za měsíc 3 hodiny pro 3. ročníky oboru vzdělání automechanik. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede zájmový kroužek.
d)    pro veřejnost: odborný kurz "Automechanik – kutil", kurz povede 1 lektor a bude určen pro veřejnost. Kurz bude zaměřený na jednoduché opravy automobilů a údržbu. Každý školní rok proběhne 10 kurzů, za projekt 30 kurzů, kurz bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede odborný kurz. 


2.    kroužky s důrazem na technologické oblasti (robotika, VR, digitalizace…)
a)    pro zájemce bude probíhat zájmový kroužek " Řidičský trenažér pro autoškolu – výcvik skupiny B řidičského oprávnění“, kroužek povede 1 lektor a bude určen pro zájemce o řidičské oprávnění. Kroužek bude zaměřený na přípravu pro získání ŘO. Každý školní rok proběhne 10 kurzů, za projekt 30 kurzů, kurz bude realizován 1x za měsíc 3 hodiny. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu a 3 hodiny povede odborný kurz. 


3.    tuzemské i zahraniční soutěže
a)    V rámci projektu proběhnou za každý školní rok 2 soutěže pro ZŠ, celkem 6 soutěží za projekt. Půjde o soutěž v technických dovednostech, kdy z každé ZŠ bude vybrán 1 zdatný zástupce (7. - 9. třída), který bude na 5 stanovištích soutěžit.
Pro vítěze i účastníky budou připravené odměny.


4.    stáže, výměnné pobyty ve školách, firmách a neziskových subjektech:
c)    Odborné stáže žáků naší školy u zaměstnavatelů. Žáci oboru vzdělání automechanik navštíví postupně během projektu odbornou firmu, kde budou realizovat stáž. Půjde o 9 stáží za projekt, na 1 stáži budou 2 žáci z naší školy na 1 týden (30 hodin týdně). Aktivitou projde celkem 18 žáků.
d)    Výměnné pobyty žáků 1. ročníků naší školy ve 2 středních školách stejného zaměření. Půjde o postupnou realizaci 9 pobytů za projekt, na 1 pobytu budou 2 žáci z naší školy na 1 týden (30 hodin týdně). Aktivitou projde celkem 18 žáků.
e)    V rámci projektu proběhne 9 exkurzí žáků školy do odborných firem v rámci odborného výcviku. Jedna exkurze bude v rozsahu 5 hodin. Součástí klíčové aktivity bude spolupráce školy se zaměstnavateli ve formě bezúplatného poskytování zbytkových materiálů z výroby pro využití ve výuce odborného výcviku oboru vzdělání automechanik.


5.    fiktivní i reálné firmy ve škole
a)    Klíčová aktivita bude realizována pro žáky naší školy pod vedením lektora (4 hodiny celkem za 1 setkání). Půjde o firmu, která bude přijímat zakázky, provádět opravy a vykonávat veškerou agendu spojenou se zakázkou. "Fiktivní firma" bude probíhat jako volnočasová aktivita 1x za měsíc pro žáky naší školy v rozsahu 3 hodin. Lektor bude mít 1 hodinu na přípravu. Za projekt bude realizováno 30 setkání.


6.    Tandemová výuka – v rámci odborného výcviku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel proběhne výuka odborného výcviku v tandemu 2 učitelů odborného výcviku. Tato aktivita bude hrazena ze šablony „Tandemová výuka“.
Vybavení v souvislosti s aktivitou:
Vybavení dílny a odborné učebny pro obor vzdělání „Mechanik opravář motorových vozidel“:
1.    Výukové panely budou sloužit pro realizaci zájmových kroužků pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost, pro názornou výuku odborného výcviku a odborných předmětů oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel:
•    Výukový panel zážehový motor
•    Výukový panel vznětový motor
•    Výukový panel klimatizace vozidel
•    Výukový panel komfortní systémy vozidel
•    Model manuální převodovky
•    Výukový panel MAXI diesel
•    3D model dvoutaktního motoru DIPO
•    3D model dieselového motoru DIPO
•    3D model čtyřdobého motoru DIPO
2.    Řidičský trenažér pro autoškolu sk. B bude určen jednak pro realizaci zájmových kroužků pro SŠ a veřejnost a dále pro výuku žáků oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel pro předmět „Řízení motorových vozidel“ (dále ŘMV), kdy součástí ŠVP je získání řidičského oprávnění sk. B. Trenažér v souladu s právními předpisy částečně nahradí praktickou část předmětu, tím dojde k úspoře za PHM.
3.    Stavebnice autodráhy pro realizaci zájmových kroužků pro MŠ.
4.    Osobní automobil bude určen pro realizaci výuky žáků oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel – podle ŠVP je povinným předmětem ŘMV, vč. získání řidičského oprávnění sk. B. Vozidlo bude dále sloužit pro výuku odborného výcviku a odborných předmětů zaměřených na diagnostiku vozidel, opravárenství apod.

KA 4 – PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Produkty pro pedagogy:
1.    semináře, workshopy, jiné rozvojové aktivity – účast výchovného poradce, speciálního pedagoga na semináři se zaměřením na práci s dětma se speciálními vzdělávacími potřebami. V každém školním roce půjde o účast na 2 těchto aktivitách, celkem 6x. DVPP budeme zajišťovat sami, s potřebnou finanční částkou je počítáno v rozpočtu.


2.    prevence vyhoření pedagogických pracovníků – účast na DVPP pro pedagogický sbor (cca 20 PP) za každý školní rok 1x v rozsahu 8 hodin, celkem 3x pro 60 osob. DVPP budeme zajišťovat sami, s potřebnou finanční částkou je počítáno v rozpočtu.


Aktivity pedagogů s dětmi, žáky, studenty:
V rámci KA budou probíhat podpůrné aktivity školy se slabšími výsledky. Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. 3 žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem. Doučování bude zaměřeno na odborné předměty. Blok doučování bude v rozsahu 16 hodin + 8 hodin na přípravu. Za projekt proběhne 8 bloků doučování v odborných předmětech, u kterých žáci vykazují slabé výsledky. Celkem půjde o 12 bloků doučování. Aktivita bude řešena v rámci šablony „Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem“.

 ikap2logo

 

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014